zdrowa.olsztyn.pl

Skorzystaj z bezpłatnych badań i konsultacji

O projekcie

Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej w Olsztynie w Partnerstwie  z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie oraz w Partnerstwie z NZOZ Pieczewo Med Anna Doliwa – Adamus Aldona Pawłowska realizuje projekt pod nazwą:

„Wdrażanie działań edukacyjnych i informacyjnych zwiększających zgłaszalność na badania profilaktyczne raka szyjki macicy – subregion olsztyński”

RPWM.10.07.00-28-0005/16

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020,Oś 10 Regionalny rynek pracy, Działanie 10.07.00 Aktywne i zdrowe starzenie się.

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykrywalności raka szyjki macicy u 5670 aktywnych zawodowo kobiet w wieku 25-59 lat w subregionie olsztyńskim województwa warmińsko – mazurskiego obejmującym powiaty:

W ramach projektu, w okresie od czerwca 2017 do maja 2020,  zostanie zrealizowanych:

Spotkania edukacyjne poprzedzone zostaną działaniami informacyjnymi z wykorzystaniem nowoczesnych i tradycyjnych narzędzi komunikacji w celu upowszechnienia wiedzy o profilaktyce raka szyjki macicy jak również zachęcą do udziału w badaniach profilaktycznych.

Czas realizacji projektu: 01.06.2017-31.05.2020

Grupą docelową projektu jest 5670 kobiet w wieku 25-59 lat zamieszkujących w subregionie olsztyńskim . Uczestniczki projektu to osoby aktywne zawodowo, posiadające wykształcenie od podstawowego do wyższego oraz zamieszkujące w miastach i na obszarach wiejskich. Co najmniej 20% gr. docelowej  projektu stanowią kobiety, które nigdy nie wykonywały badań cytologicznych.