Kontakt

MAŁGORZATA CHOJNOWSKA

w-mail: m.chojnowska@fundacja-ibies.org

Tel. 89 539 76 01, kom. 692 436 903

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych OSOBOWYCH.

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską, który reguluje zasady ochrony danych osobowych.

Mając na uwadze obowiązki wynikające z ww. aktu prawnego informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Fundację Instytut Badań i Edukacji Społecznej w Olsztynie ul. Tracka 5, jest:

  1. W odniesieniu do zbioru pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” jest Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn.

  2. W odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego

  3. Instytucja zarządzająca powołała Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania przez IZ określonych prawem obowiązków w zw. z realizacją projektu pn. „Wdrażanie działań edukacyjnych i informacyjnych zwiększających zgłaszalność na badania profilaktyczne raka szyjki macicy – subregion olsztyński” RPWM.10.07.00-28-0005/16 ”

  5. Pani/Pana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są udostępniane uprawnionym podmiotom i instytucjom, w tym Ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego.

  6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione specjalistycznym podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach RPO WiM 2014-2020 na zlecenie IZ lub Beneficjenta. (Fundacji IBiES).

  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu akceptacji sprawozdania końcowego z realizacji RPO WiM na lata 2014-2020 przez Komisję Europejską.

  8. Ma Pani/Pan prawo do:

  1. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Projekcie/brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.
  2. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana prawa zostały przez nas naruszone można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.