Regulamin

Biuro projektu:

Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej w Olsztynie Tracka 5, 10 -364 Olsztyn

 

REGULAMIN  UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

numer RPWM.10.07.00-28-0011/16 pn„Wdrażanie działań edukacyjnych i informacyjnych zwiększających zgłaszalność na badania profilaktyczne raka szyjki macicy – subregion olsztyński” RPWM.10.07.00-28-0011/16

1.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie „Wdrażanie działań edukacyjnych i informacyjnych zwiększających zgłaszalność na badania profilaktyczne raka szyjki macicy – subregion olsztyński”.

2.Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko –Mazurskiego na lata 2014 –2020

Oś Priorytetowa 10 Regionalny rynek pracy, Działanie 10.07 Aktywne i zdrowe starzenie się–projekty konkursowe.

3.Projekt realizowany jest przez Fundację Instytut Badań i Edukacji Społecznej w Olsztynie, Tracka 5,w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Elblągu oraz oraz Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ZAWADA” w Elblągu

4.Cel główny projektu zakłada zwiększenie zgłaszalności kobiet z subregionu olsztyńskiego województwa warmińsko- mazurskiego, aktywnych zawodowo, w wieku 25-59 lat na badania cytologiczne w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy.

5.Definicje:

Projekt: Wdrażanie działań edukacyjnych i informacyjnych zwiększających zgłaszalność na badania profilaktyczne raka szyjki macicy – subregion elbląski” RPWM.10.07.00-28-0011/16

Realizator projektu: Fundacja Instytut badań i Edukacji Społecznej w Olsztynie.

Uczestnik projektu: kobieta aktywna zawodowo w wieku od 25 do 59 lat zamieszkująca subregion

olsztyński: grodzki Olsztyn, olsztyński, bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, szczycieński

Koordynator Projektu : Małgorzata Chojnowska osoba zarządzająca Projektem ze strony Fundacji IBiES

Biuro Projektu:  ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn

2.

1.Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji pokrywane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.Grupę docelową stanowią tylko kobiety w wieku 25-59 lat.

3.W deklaracji uczestnictwa w projekcie/w badaniu istnieje możliwość wskazania konieczności zapewnienia dodatkowych  ułatwień zapewniających uczestnictwo w projekcie kobietom aktywnym zawodowo

– zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi podczas badań,

– zwrot kosztów dojazdu na badanie cytologiczne

4.Informacje o Projekcie zamieszczane będą na stronach internetowych Realizatorów Projektu .

Informacje o projekcie rozpowszechniane będą za pośrednictwem plakatów, ulotek, broszur informacyjnych,  mediów społecznościowych.

3.

 Warunki uczestnictwa w projekcie

1.Zgłoszenia do udziału w Projekcie będą przyjmowane przez Realizatora Projektu – w siedzibie Fundacji IBiES oraz Partnerów, drogą telefoniczną/ mailową oraz poprzez serwis internetowy www.zdrowa.olsztyn.pl który pozwala o dowolnej porze zweryfikować datę./miejsce/lekarza do bad.cyt. dostarcza info o transporcie, usprawnieniu oraz o placówkach medycznych współpracujących z Realizatorem  w poszczególnych powiatach, podczas spotkań edukacyjnych, mobilnego punktu w gabinetach / poradniach dla kobiet, podczas białych niedziel.

Gabinety w których można wykonać bezpłatną cytologię

II.Termin rekrutacji do Projektu

1.Rekrutacja do Projektu będzie odbywać się w sposób ciągły przez cały okres realizacji projektu od 06.2017 do 05.2020.

III. Warunki formalne uczestnictwa w Projekcie

– Uczestnikami projektu mogą być jedynie kobiety, mieszkanki subregionu olsztyńskiego, powiaty:

powiat olsztyński, grodzki Olsztyn, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, szczycieński

– Uczestnikami projektu mogą być jedynie kobiety w wieku 25-59 lat

– Uczestniczki projektu muszą posiadać status osoby aktywnej zawodowo

– Uczestniczki projektu nie wykonywały badania cytologicznego w okresie 3 ostatnich lat

  1. Wszystkie warunki formalne muszą być spełnione łącznie.

IV.Przebieg procedury rekrutacji

1.Dostarczenie zgłoszenia (Deklaracji udziału w projekcie/badaniu załącznik nr 1 do Regulaminu)

do siedziby Realizatora projektu (osobiście, drogą pocztową/mailową lub rejestracja poprzez serwis www.zdrowa.olsztyn.pl Złożenie dekoracji udziału w projekcie /badaniu u Partnerów projektu, lub wzięcie udziału w działaniach edukacyjno-informacyjnych realizowanych w ramach projektu tj. W trakcie spotkań ewidencyjno-informacyjnych, podczas białych niedziel czy w mobilnych punktach edukacyjno-informacyjnych, kontakt ze specjalistą ds. informacji.

2.Etap rekrutacji kończy się w chwili podpisania przez zakwalifikowaną osoby Deklaracje

uczestnictwa w Projekcie/badaniu oraz Oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 1 do Regulaminu)

3.Złożone przez kandydatów dokumenty nie podlegają zwrotowi.

4.Za dzień kończący ścieżkę udziału Uczestnika Projektu uważa się dzień wykonania badania

cytologicznego.

5.

Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu

I. Uczestnik Projektu ma prawo do:

1.nieodpłatnego udziału w Projekcie,

2.nieodpłatnego badania cytologicznego,

koszt niwelacji bariery transportu i opieki nad osobami zależnymi). Przyjęto następującą wartość jednostkową na potrzeby rozliczenia kosztów, dla kosztów transportu 10 zł, dla kosztów opieki nad osobą zależną : 20 zł/ godz. lub 30 zł/godz. dla opieki nad osobą zależną niepełnosprawną .

Zapewnienie transportu będzie odbywało się poprzez zorganizowanie transportu zbiorowego (białe niedziele) lub zwrot kosztów podróży dla osób, które wskażą jako barierę koszt transportu na miejsce badania cytologicznego a będą indywidualnie (nie podczas białych niedziel) umówione na badanie cytologiczne (zaplanowano dla 49 % uczestników projektu).

II. Każdej uczestnice projektu zapewniamy:

  1. materiały szkoleniowe (notes, torba na broszurę, kalendarzyk cytologiczny, długopis)
  2. przerwę kawową (kawa, herbata, słone i słodkie przekąski
  3. materiały edukacyjne (broszura edukacyjna dotycząca profilaktyki raka szyjki macicy)

III

a. Zwrot kosztów dojazdu dotyczy tylko Uczestników projektu, których miejsce zamieszkania jest

inne niż miejscowość, w której wykonywane będzie badanie cytologiczne.

b.Zwrot kosztów dojazdu można otrzymać na podstawie wykorzystanych biletów

lub na podstawie oświadczeń dotyczących wykorzystania samochodu prywatnego na ten cel, tylko w sytuacji, gdy dostęp do publicznego transportu jest utrudniony.

c.Koszty dojazdu są zwracane tylko do wysokości kwoty najtańszego przejazdu publicznymi

środkami transportu (np. bilety kolejowe II klasy, bilety autobusowe PKS, komunikacji

miejskiej itp.) na danej trasie.

d.Warunkiem niezbędnym dla możliwości zwrotu kosztów dojazdu jest obecność Uczestnika

Projektu na badaniu cytologicznym w dniu, za który ma zostać dokonany zwrot, potwierdzona

własnoręcznym podpisem na Deklaracji uczestnictwa w projekcie.

e. Warunki otrzymania zwrotu kosztów dojazdu to złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o zwrot kosztów dojazdu wraz z załącznikami:

bilety jednorazowe PKP / PKS lub innego przewoźnika publicznego lub kserokopia prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego pojazdu lub umowa użyczenia, równoważna z upoważnieniem do korzystania z samochodu osobowego (w przypadku, gdy Uczestnik nie jest właścicielem pojazdu) oraz informacja od przewoźnika publicznego o wysokości kosztu dojazdu na danej trasie.

II.

Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:

1.zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i poświadczenia tego faktu na deklaracji

uczestnictwa w projekcie/w badanie (załącznik nr 1 do Regulaminu),

2.poddania się badaniu cytologicznemu,

3.wypełnienia ankiety po badaniu

4.przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad

6

Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko –Mazurskiego na lata 2014 –2020, a także z przepisów wynikających z właściwych aktów prawnych wspólnotowych i polskich, w szczególności kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r., poz. 121), ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), wniosku o dofinansowanie Projektu.

2.Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu bądź

wprowadzenia dodatkowych postanowień. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej.

3.Regulamin będzie dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej

www.zdrowa.olsztyn.pl

4.Kierownik Projektu zastrzega sobie prawo do decydowania w sprawach nieobjętych Regulaminem oraz w sytuacjach spornych.

5.Ostateczna interpretacja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie należy do Kierownika

Projektu.

6.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

7.Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.

Załączniki:

1)Załącznik  nr 1 Deklaracja uczestnictwa w projekcie/badaniu

Niniejszy Regulamin zatwierdzam